دانلود اسناد مزايده ماشين آلات

 

توجه:‌قيمت هاي پيشنهادي بايستي بدون ماليات بر ارزش افزوده ارائه گردد.

در صورت برنده شدن در مزايده علاوه بر مبلغ پيشنهادي ، 9%‌ماليات بر ارزش افزوده از برنده مزايده اخذ خواهدگرديد.