شهرداري سه قلعه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 15 مورخ 18/11/96  شوراي محترم اسلامي شهر سه قلعه نسبت به فروش 4 دستگاه ماشين آلات مازاد برنياز خود از طربق مزايده كتبي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضيان محترم تقاضا مي شود حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 06/04/97  جهت بازديد از ماشين آلات و اخذ  اسناد مزايده به آدرس خراسان جنوبي ، شهرستان سرايان ، سه قلعه ،بلوار معلم ،شهرداري سه قلعه يا سايت www.seghale.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 32893504-056 واحد امور مالي تماس حاصل فرمايند .

  • آخرين مهلت تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 09/04/97 مي باشد .
  • زمان بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 10/04/97 خواهد بود.
  • شركت كنندگان بايستي 5 درصد مبلغ قيمت پايه را بعنوان تضمين شركت در مزايده به صورت واريز وجه نقد به حساب سپرده شهرداري سه قلعه به شماره 0102682365009 نزد بانك صادرات يا ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي به نفع شهرداري سه قلعه اقدام نمايند .
  • برندگان اول ، دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
  • هزينه دو نوبت آگهي روزنامه و هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد.
  • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
  • ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده موجود مي باشد.

جهت دانلود اسناد به قسمت مناقصات و مزايدات مراجعه شود.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه پیامک شهرداري : 50002040228378

تلفن شهرداری :05632893504-3502-3504  فکس 05632893501

پست الکترونیک :shahrdari3ghaleh@yahoo.com

آدرس : خراسان جنوبی شهرستان سرایان شهر سه قلعه بلوار معلم

کدپستی:97891144474

بازدید امروز53
بازدید دیروز57
بازدید هفته393
بازدید ماه1243
کل بازدید17345