شهرداری در نظر دارد جهت فرهنگ سازی در امر استفاده از پیاده رو ها و زیبائی و پاکیزگی پیاده روهای سطح شهر در ایام نوروز،نسبت به پاکسازی پیاده روهای سطح شهر در بهمن ماه اقدام نماید.لذا از شهروندان محترم درخواست می شود نسبت به جمع آوری موانع موجود در پیاده روها منجمله نخاله و مصالح ساختمانی وهر وسیله ممکن اقدام نمایددر غیر این صورت شهرداری نسبت به پاکسازی اقدام خواهد کرد و چنانچه وسیله ای متعلق به شهروند در پیاده روها باشد جمع آوری شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد گردید.